• Imprimeix

Inventari públic

De control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d'altres entitats públiques al DGAH i a la Sindicatura de Comptes.
23/03/2017