Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Introducció a l'abordatge de la violència sexual (20147/2014-1)

Recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials

Actualització-aprofundiment - Estratègica

Presentació

La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista reconeix la violència sexual com una de les possibles formes de violència que es pot exercir contra les dones. D'acord amb el que estableix la Llei 5/2008, entenem per VIOLÈNCIA SEXUAL i ABUSOS SEXUALS qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

S'hi inclou:
ASSETJAMENT SEXUAL: el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
AGRESSIONS SEXUALS: consisteix en l'ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les menors d'edat, que està determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne.

La violència sexual és una de les manifestacions de la VM més freqüents i que queden més invisibilitzades socialment. Va unida a d'altres formes de violència que en molt casos l'amaguen. Hi ha moltes dificultats per poder detectar aquesta violència, ja que les dones que la pateixen tenen més dificultats per explicar-la i els i les professionals que treballen amb dones en situació de violència també tenen més dificultats per abordar-la.

És molt important, per tant, la formació de les i els professionals que poden intervenir durant tot el procés, especialment la importància en la detecció.

Objectius

Proporcionar eines per a la detecció, utilitzant procediments que tinguin en compte la relació entre violència física i psíquica amb la violència sexual, i que permetin visualitzar aquesta forma de violència.
Promoure el treball coordinat des dels propis circuits contra la violència masclista. És prioritari identificar dins dels circuits els recursos específics per a violència sexual, així com les persones referents especialitzades en cada un d'aquests serveis.
Capacitar a les professionals de tota Catalunya les competències (habilitats, coneixements i actituds) sobre els diferents tipus de violències sexuals i les diferències en el seu abordatge: Agressió, Abús, Assetjament , Violència sexual amb coacció o coerció, Intersecció entre violència sexual, física i psicològica. Fomentar el debat professional encaminat a la reflexió i la creació de formes d'actuació conjunta respecte a les violències sexuals.
Promoure accions on les/els professionals siguin agents actius respecte al abordatge de les violències sexuals. Treballar la relació entre les violències masclistes amb altres epidèmies i/o situacions que fan més complexa l'abordatge.Com per exemple VIH, les drogodependencies, i problemes associats amb la salut mental.

Destinataris

Professionals de primer i segon nivell dels serveis socials d'atenció primària, de Serveis d'Informació i Atenció a dones, de serveis especialitzats en joves, gent gran, persones dependents que puguin estar en contacte amb dones que pateixen o han patit violència sexual.

Programa

1. Marc legal de les violències masclistes a Catalunya
2. Marc conceptual de la violència masclista i les violències sexuals
3. Els diferents tipus de violències sexuals i les diferències en el seu abordatge:
a.Agressió
b.Abús
c.Assetjament
d.Violència sexual amb coacció o coerció
e.Intersecció entre violència sexual, física i psicològica
4.Marc de les violències sexuals com a problema de salut publica
5.Els protocols, protocols operatius i abordatges aplicats en els diferents àmbits d'actuació.
6.Els estàndards de servei.
7.La socialització del gènere i el seu impacte a la vida de les persones i en concret de les dones
8.El Impacte de les diverses manifestacions de les ciolencies sexuals a la vida de les dones.
9.El continum: prevenció/detecció/recuperació
10.L'abordatge integral de les agresions sexuals al momento de produir-se
11.Eines bàsiques per a professionals per la prevenció
12.Eines bàsiques per a professionals per la detecció
13.Treballar amb el model de Factors de Risc i Protecció.
14.La comunitat com a eina de prevenció
15.Les violencies masclistes quant ens trobem amb situacions de sinergia: drogodependencies, salut mental, dicapacitats i el VIH
16.L'abordatge específic i diferenciat en el cas de nenes i adolescents en funció del grau de vulnerabilitat, de les diferències evolutives segons l'edat i les característiques emocionals i capacitats cognitives associades.

Professorat

La formació la impartirà Creación Positiva, ONG creada l'any 2001 a Barcelona, que treballa per donar un atenció holística a les persones afectades pel VIH des perspectiva de gènere sent la promoció de la salut i la defensa dels drets humans l'eix de la seva acció.

Metodologia

Activa i participativa. Combinació d'explicacions teòriques i realització de dinàmiques a partir de les quals treballar els continguts plantejats.Introducció de diferents conceptes en cada sessió i treball de continguts a través d'activitats, exercicis i dinàmiques que podran ser individuals o grupals. Presentació de casos pràctics i resolució dels mateixos. Promoció del treball en xarxa.

Dates i horari

16, 23 i 30 de maig de 9,30 a 15h (El dia 30 de 9,30 a 14, 30h).

Lloc

Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona - Aules de formació

Places

20

Hores lectives

16 hores

Matrícula

A través dels/de les responsables de formació de cada departament i de l'Institut Català de les dones.

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Responsable

Anna Guitart Aparicio

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya