Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Indemnització compensatòria a determinades zones desfavorides

Informació general


L'objectiu dels ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, així com mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals.Més informació

Entitat responsable


Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

  • A agricultors/es professionals o titular d'una explotació agrària qualificada com a prioritària (EAP)
  • A persona jurídica, comunitats de béns o societat civil particular que siguin titular d'una EAP.


Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds sense penalitzacions finalitza el 30 d'abril de 2012. Amb penalitzacions el 25 de maig de 2012.

Requisits per poder sol·licitar-ho

Requisits de les explotacions
a) Estar ubicades totalment o parcialment en els municipis de zones desfavorides inclosos a la llista comunitària de zones agrícoles desfavorides, qualificades de muntanya, desfavorides per risc de despoblament, o amb dificultats especials, d'acord amb el que estableix l'annex 3 de l'Ordre  per la qual s'estableix i es regula la DUN. L'ajut només pot recaure sobre la superfície de l'explotació inclosa a cada tipus de zona desfavorida.
b) Complir les càrregues ramaderes màximes i mínimes següents a les explotacions que declarin superfícies farratgeres: cal tenir una càrrega ramadera màxima d'1 UBM per hectàrea de superfície farratgera, o bé una càrrega màxima de 2 UBM si la pluviometria mitjana és superior a 800 mm/any. En tot cas, l'explotació haurà de tenir una càrrega ramadera mínima de 0,2 UBM/ha.
c) Tenir una superfície agrícola superior a 5 hectàrees i en el cas de superfície farratgera disposar de bestiar per fer-ne l'aprofitament.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat, s'adreçaran al director general de Desenvolupament Rural i es presentaran a les oficines comarcals o als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, preferentment, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

A les sol·licituds s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 12 de l'Ordre,  la requerida per a la presentació de la DUN.

Taxes

Exempt de taxes.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit serà de sis mesos, comptat des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; en cas de silenci per part de l'Administració s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

Normativa aplicable


data actualització (11/03/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya