Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Informació general


Qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries ha de sol·licitar la inscripció en el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat. Els titulars de les indústries i els establiments alimentaris, les empreses distribuïdores d'aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració col·lectiva institucional, han de comunicar l'inici de les activitats a l'Agència de Salut Pública de Catalunya per ser inscrits en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). D'aquesta manera es constitueix un cens d'indústries que conté informació sobre les dades d'identificació, la ubicació i les activitats dels establiments.

Les indústries regulades pel Reglament CE 853/2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, han de sol·licitar l'autorització abans de l'inici de les activitats. La sol·licitud d'autorització, en aquests casos, és simultània a la sol·licitud d'inscripció en l'RSIPAC.Més informació

Observacions

Les empreses alimentàries han d'obtenir l'autorització sanitària de funcionament abans d'iniciar l'activitat. Aquesta autorització s'atorga una vegada efectuada la corresponent visita d'inspecció, en la qual es comprova si es compleixen els requisits establerts a la legislació alimentària. L'obtenció de l'autorització comporta automàticament la inscripció de l'empresa a l'RSIPAC i RGSA.

Els titulars estan obligats a notificar qualsevol modificació que es produeixi en les dades d'identificació de l'empresa (titularitat i domicili social), en les dades que identifiquen a l'establiment (domicili industrial), el canvi i/o ampliació de les activitats autoritzades i les baixes.
L'exercici de l'activitat sense l'autorització i inscripció corresponents constitueix una de les infraccions previstes a l'article 69 de la Llei 8/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

Resten exclosos de l'obligatorietat d'inscripció en el Registre:
1. La producció de fruites i hortalisses destinades a ser lliurades en estat fresc al consumidor final o una altra indústria alimentària.
2. Les instal.lacions o centres que es limitin a l'emmagatzematge o dipòsit de productes envasats per a ús de la mateixa empresa resten exclosos de l'obligatorietat d'inscripció si l'establiment de producció o transformació està ubicat a Catalunya. No obstant això, aquestes instal.lacions s'han d'anotar en el registre de l'establiment de producció o transformació i els seus titulars estan obligats a declarar-les a l'Agència de Protecció de la Salut.
3. Els establiments que elaborin productes per consumir en el mateix local.
4. Aquells establiments menors que, per la seva escassa entitat, o per no ser instal·lacions permanents, siguin exclosos del Registre per les respectives reglamentacions tecnicosanitàries.
5. Els establiments de comerç minorista o al detall.

Per classificar les empreses alimentàries a l'efecte d'inscriure-les al registre s'utilitza un sistema codificat en sectors (claus) i subclaus (categories i activitats). És un sistema acordat entre les diferents administracions implicades en la gestió del registre: l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) del Ministeri de Sanitat i Política Social i les comunitats autònomes i, per modificar-lo, és necessari el consens previ de totes les parts.

Entitat responsable


Agencia de Salut Pública de Catalunya

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

 • A les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l'elaboració, l'envasament, l'emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:
  • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà. 
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior. 
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l'elaboració d'aliments.
 • A les empreses distribuïdores d'aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
 • A les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d'infants, cases de colònies, etc. (restauració col·lectiva social).


Termini de la sol·licitud

Sol·.licitar la inscripció
La comunicació s'ha de presentar abans d'iniciar l'activitat.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

- Sol.licitar la inscripció
- Modificar la inscripció
- Cancelar la inscripció

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Documentació a adjuntar al model de sol.licitud:
1. Diagrames de flux i descripció del procés o els processos que s'apliquin a l'establiment.
2. Plànol a escala entre 1:50 a 1:100, acotat i amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s'identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les instal¿lacions (incloses les instal¿lacions destinades a la captació, l'emmagatzematge, el tractament i la distribució d'aigua).
Els operadors econòmics que es dediquin exclusivament a la distribució i/o importació (sense cap instal¿lació d'emmagatzematge, envasament, transformació i/o elaboració) i les empreses de transport no han d'aportar cap documentació amb la sol¿licitud.
Modificacions
 • Canvi de titular (la modificació l'ha de sol.licitar la nova empresa):
 • Fotocòpia simple del document públic o privat que justifiqui el canvi de titular signat per ambdues parts.
 • Canvi de domicili industrial, canvi o ampliació d'activitat (qualsevol modificació dels elements de treball que impliqui un augment de les capacitats totals o parcials de les instal.lacions existents o la implantació de béns d'equip que doni lloc a un nou procés de producció) o ampliació de les instal.lacions:
1. Diagrames de flux i descripció del procés o els processos que s'apliquin a l'establiment.
2. Plànol a escala entre 1:50 a 1:100, acotat i amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s'identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les noves instal.lacions (incloses les instal.lacions destinades a la captació, l'emmagatzematge, el tractament i la distribució d'aigua).
Els operadors econòmics que es dediquin exclusivament a la distribució i/o importació (sense cap instal.lació d'emmagatzematge, envasament, transformació i/o elaboració) i les empreses de transport no han d'aportar cap documentació amb la sol.licitud.
Cancelació
No cal presentar cap documentació adjunta al model de sol.licitud

Taxes

Les previstes en la normativa vigent.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

Sol.licitar la inscripció:
El document que acredita la inscripció en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) es tramet per correu al domicili social que es fa constar en la sol.licitud.
De conformitat amb el que estableix la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les comunicacions que comportin l'autorització prèvia de funcionament tenen establerta una durada màxima de sis mesos des de la data d'entrada de la sol.licitud en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat notificada la resolució del procediment, podeu entendre que la vostra sol.licitud ha estat estimada.
En el transcurs de la tramitació de l'expedient, l'autoritat sanitària competent pot requerir tota la documentació complementària que consideri necessària per identificar l'activitat que desenvolupa l'empresa, comprovar el compliment dels requisits generals i específics exigibles d'acord amb la legislació sanitària general i específica aplicable a cada activitat alimentària, així com efectuar la visita de comprovació.
Cancelar la inscripció:
El document que acredita la baixa del Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) es tramet per correu al domicili social que es fa constar en la sol.licitud.
Rebre la inscripció en el RGSEAA
En els casos en què la cancel.lació comporti la baixa en el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA), l'Agència de Protecció de la Salut comunica d'ofici a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició la baixa en el RSIPAC per tal que aquesta s'anoti en el RGSEAA.
Cerca d'empreses inscrites en el RGSEAA

Normativa aplicabledata actualització (24/02/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya