Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Nom comercial

Per poder sol·licitar una marca o nom comercial cal presentar els impresos corresponents degudament emplenats, que es poden trobar al web de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o es poden comprar a l'OGE. Els impresos de sol·licitud, junt amb el comprovant de l'imprès de pagament de la taxa, s'hauran de presentar a l'oficina OGE de Barcelona o per correu adreçat a l'OEPM.

Informació general


El registre de nom comercial és el títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a la identificació d'una empresa que produeix productes o presta serveis al mercat.
Un nom comercial és un signe que permet diferenciar una empresa de les altres que tenen activitats similars. Pot consistir en paraules, lletres, números, dibuixos, formes, colors o combinacions d'aquests elements.
El registre de nom comercial té una durada de 10 anys i és renovable. El nom comercial nacional atorga protecció dins l'àmbit territorial espanyol.Més informació

Observacions

Què passa després d'haver fet la sol·licitud?

L'OGE tramet les sol·licituds rebudes a l'OEPM, que és l'òrgan que resol en tots els casos.

Es podrà seguir l'estat de la tramitació dels expedients a través de la pàgina web de l'OEPM.

La tramitació de la sol·licitud té una durada aproximada d'entre 8 i 15 mesos. Pot ser que l'OEPM denegui la inscripció per violar alguna de les prohibicions absolutes (noms genèrics, signes que descriguin els productes o serveis, indicadors de procedència geogràfica, signes contraris a l'ordre públic, signes enganyosos).

Pot ser que algú que tingui una altra marca se senti perjudicat i s'hi oposi, en aquest cas l'OEPM informa el sol·licitant perquè faci una "contestació al suspens", amb això valora els arguments de les dues parts i resol.

Qualsevol incidència que es pogués produir, així com la resolució final, li serà comunicada al sol·licitant per escrit a l'adreça o al mitjà de comunicació preferent indicat als formularis de sol·licitud.

Quan es concedeixi la marca, s'ha de recollir el títol de registre de la marca a partir de la publicació de la concessió en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial).

Quan passin 10 anys des de la data de sol·licitud, s'ha de sol·licitar la renovació del registre per 10 anys més, pagant la corresponent taxa. No s'aplicarà cap recàrrec si la sol·licitud de renovació es fa durant els 6 mesos anteriors al venciment del registre. Si es fa un cop caducat, s'aplicarà un recàrrec del 25% si se sol·licita en els 3 primers mesos i del 50% en els tres següents.

Entitat responsable


Oficina de Gestió Empresarial (OGE)

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

A les persones que volen obtenir el registre del seu nom comercial per tal de tenir-ne el dret exclusiu i impedir que tercers s'identifiquin amb el mateix nom i que en el mercat no es pugui utilitzar un de tan similar que pugui crear confusió amb el seu.Requisits per poder sol·licitar-ho

Què cal fer abans de sol·licitar una marca o nom comercial
Es recomana consultar atentament la web de l'OEPM abans de sol·licitar el registre d'una marca. Abans de sol·licitar una marca o nom comercial és convenient saber si el que volem registrar ja ha estat inscrit anteriorment, ja que això evitarà despeses i tràmits innecessaris. Per fer-ho hi ha dos mecanismes:

Consultar la base de dades que la web de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) posa a disposició dels ciutadans de manera gratuïta. Aquesta base de dades dóna com a resultat marques o nom comercials registrats o en tràmit (però publicats al BOPI) amb denominació idèntica a la que busquem a la vegada que ens informa de la classe en la qual han estat registrats. Si el nom que volem inscriure el trobem al localizador de marques i està destinat a distingir productes idèntics o similars, s'haurà de tenir en compte que si el titular anterior s'oposa, la nostra sol·licitud podrà ser denegada.

Si no localitzem un nom idèntic al localitzador de marques de la web de l'OEPM, es pot sol·licitar un informe previ de sol·licituds o drets anteriors similars fonèticament, ja que el localitzador de marques no realitza aquest tipus de recerques. S'ha de tenir en compte que els titulars de les marques ja registrades o sol·licitades similars fonèticament també es poden oposar a la nostra sol·licitud.

El fet que una marca no surti a cap de les consultes no és una garantia que es podrà registrar, i a l'inrevés, encara que surti pot ser que s'admeti el seu registre. El resultat de la tramitació depèn de com ho avaluï l'examinador i de les oposicions que s'hi facin.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Què s'ha de fer per tramitar un informe previ?
Emplenar l'imprès de sol·licitud i presentar-lo a l'oficina OGE Barcelona

Es recomana fer un informe d'identitats (es busquen els noms ja registrats idèntics en els 6 primers caràcters de cada paraula de la denominació) i tants informes de semblances com classes es vulguin sol·licitar (es busquen els noms ja registrats semblants fonèticament, sense tenir en compte els caràcters, per a cada classe).

Un cop fet el pagament de la taxa, l'OGE es compromet a fer arribar el resultat de l'informe en un termini màxim de tres dies, tant sigui per fax o per correu o bé deixar-ho per que el titular ho reculli a la mateixa oficina.

Els informes no són obligatoris ni vinculants per a l'administració, i a més no pressuposen la concessió o denegació de la marca o nom comercial.

Com sol·licitar una marca o nom comercial

Consultar prèviament les classes per les quals es vol sol·licitar la marca.

Una vegada s'ha decidit sol·licitar una marca cal emplenar els impresos.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Sol·licitud d'una marca o nom comercial

Emplenar els impresos (són gratuïts al web de l'OEPM i també es poden comprar a l'OGE). Els impresos han de ser presentats mecanografiats o complimentats amb ordinador. Des de la web de l'OEPM es poden complimentar i descarregar. Tots els impresos han d'anar signats.

Els impresos de sol·licitud, junt amb el comprovant de l'imprès de pagament de la taxa, s'hauran de presentar a l'oficina de l'OGE de Barcelona, o per correu adreçat a l'OEPM. Sense el comprovant de pagament no s'admetran les sol·licituds.

Si la marca inclou algun element gràfic, una tipologia de lletres determinada o colors, s'han de presentar 4 reproduccions de la marca, adherides o impreses en els requadres corresponents dels fulls de reproducció de la marca del formulari de sol·licitud. En el requadre corresponent de la pàgina 2 del formulari de sol·licitud s'haurà d'adherir o imprimir una altra d'aquestes reproduccions. Si la marca és en colors, la reproducció serà en color, i s'haurà de mencionar aquest fet a la sol·licitud. La reproducció de la marca haurà de tenir un bon contrast i no podrà tenir més de 8 cm. d'ample per 12 cm. d'alçada.

Taxes

Informe previ: el preu de la gestió és de 21,70 euros per a cada informe d'identitats o per a cada classe que es demana l'informe de semblances.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Normativa aplicable


data actualització (10/12/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya