Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Beques de col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació

Informació general


Es tracta de 24 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Departament d'Empresa i Ocupació. Les beques abasten tant  l'àmbit econòmic; qüestions relacionades amb la macroeconomia, l'empresa, la competitivitat; com els àmbits del comerç, el turisme, les universitats i la recerca.
La beca també inclou dur a terme tasques d'assistència i de suport al conjunt de les activitats departamentals.Més informació

Observacions

Descripció dels codis

Codi: 01
Tasques: Anàlisi econòmica, estadística i gestió de bases de dades
Estudis: Economia, Administració i Direcció d'Empreses o equivalent
Lloc: Barcelona
Nombre de beques:10 

Codi: 02
Tasques: Anàlisi de polítiques públiques
Estudis: Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses o equivalent
Lloc: Barcelona
Nombre de beques: 3

Codi: 03
Tasques: Estudis i treballs tècnics en l'àmbit jurídic
Estudis: Dret o equivalent
Lloc: Barcelona
Nombre de beques: 3

Codi: 04
Tasques: Tasques de documentació i arxiu
Estudis: Biblioteconomia i Documentació, Màster/Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents o equivalent
Lloc: Barcelona
Nombre de beques: 3

Codi: 05
Tasques: Tasques periodístiques
Estudis: Periodisme o equivalent
Lloc: Barcelona
Nombre de beques: 2

Codi: 06
Tasques: Estudis i treballs sobre cartografia
Estudis: Geografía
Lloc: Barcelona
Nombre de beques: 1

Codi: 07
Tasques: Tasques en l'àmbit de prevenció de riscos laborals
Estudis: Especialitats de prevenció de riscos laborals de seguretat en el treball o higiene industrial o ergonomia i psicosociologia aplicada (Reial Decret 1161/2001, de 26 d'octubre, referent a la formació de nivell intermedi, i Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i Resolució de 26 de juny de 2008, referents a la formació de nivell superior)
Lloc: Barcelona
Nombre de beques: 1

Codi: 08
Tasques: Estudis i treballs tècnics
Estudis: Dret, Economia, Administració o Direcció d'Empreses, Turisme o equivalent
Lloc: Tortosa
Nombre de beques: 1
Per a més informació: gt.emo@gencat.cat

Entitat responsable


Departament d'Empresa i Ocupació

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

A les persones que estiguin cursant o que hagin finalitzat els estudis universitaris que es requereixen en els requisits, que tinguin menys de 30 anys quan es tanqui el termini de presentació de sol·licituds i que tinguin un expedient acadèmic de la titulació per la qual opten a la beca amb una nota mitjana ponderada mínima d'1,70.
No poden acollir-se a aquesta convocatòria les persones que ja s'hagin beneficiat, per un període superior a 12 mesos, d'una beca de la Generalitat de Catalunya d'aquestes característiques.Termini de la sol·licitud

El termini finalitzarà el dia 14 d'abril de 2010.

Requisits per poder sol·licitar-ho

Les persones que es presentin a les beques han de ser:

1. Estudiants de diplomatura o llicenciatura o equivalent en l'àmbit de l'espai europeu d'educació superior, que han d'haver superat, quan es tanqui el termini de presentació de sol.licituds, el 85% dels crèdits de les titulacions esmentades. Això ho han d'acreditar mitjançant el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.
2. Diplomats recents, llicenciats recents, estudiants de màsters oficials, doctorands sense diploma d'estudis avançats o equivalent en l'àmbit de l'espai europeu d'educació superior, estudiants o titulats de nivell mig o superior, a partir de 1 de gener de 2008, en les especialitats de prevenció de riscos laborals i estudiants o titulats, a partir de 1 de gener de 2008, de Màster/Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents.

En el cas del diplomats, llicenciats han d'haver assolit el 100% dels crèdits a partir de l'1 de gener de 2008. Aquest fet  l'han d'acreditar mitjançant el títol i el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.

En el cas d'estudiants de màsters oficials han de disposar d'alguna de les titulacions esmentades i estar cursant un màster oficial, la qual cosa han d'acreditar mitjançant el títol, el certificat de l'expedient acadèmic, o una còpia de l'expedient validada per la universitat corresponent, i un document que certifiqui que està cursant el màster oficial.

3. Doctorands amb diploma d'estudis avançats i titulats de màster oficial.
En el cas dels doctorands amb diploma d'estudis avançats han de disposar d'alguna de les titulacions esmentades i del diploma d'estudis avançats, obtingut en el curs de la realització d'un programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2008, fet que han d'acreditar amb el títol, el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent a més del diploma d'estudis avançats.

En el cas dels titulats de màster oficial, han de disposar d'alguna de les titulacions esmentades i del títol de màster oficial obtingut a partir de l'1 de gener de 2008, fet que han d'acreditar amb els títols, el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.

No poden acollir-se a aquesta convocatòria les persones que ja s'hagin beneficiat, per un període superior a dotze mesos, d'una beca de la Generalitat de Catalunya d'aquestes característiques.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han de presentar una sol.licitud mitjançant un imprès normalitzat, que incorpora una declaració responsable de no estar inclosa en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d'una subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest imprès està disponible a la pàgina web indicada anteriorment.

A la sol.licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent (original o còpia compulsada):
1. El currículum.
2. Una fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI).
3. Un certificat de l'expedient acadèmic de la titulació requerida o una còpia de l'expedient acadèmic de la titulació requerida validada per la universitat corresponent i amb indicació, en ambdós casos, de la nota mitjana ponderada.
4. El títol de diplomatura, llicenciatura quan correspongui i, si escau, un document que certifiqui que la persona sol.licitant està cursant el màster oficial, un programa de doctorat, el Màster/Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents o una de les especialitats de prevenció de riscos laborals, el diploma d'estudis avançats, el títol de màster oficial,  el títol de nivell mig o superior en les especialitats de prevenció de riscos laborals o el títol de Màster/Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents.
5. Un certificat de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent, d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP 491/2009, de 12 de novembre
6. Una memòria d'un mínim d'una pàgina i d'un màxim de tres, en la qual s'han d'exposar les raons professionals, d'acord amb els seus coneixements, aptituds i interessos, per les quals se sol.licita una beca de col.laboració.

Nota: Cal adjuntar la documentació (original o còpia compulsada) que acrediti tots els mèrits i coneixements esmentats en el currículum, tant coneixements d'idiomes estrangers (documents acreditatius d'idiomes estrangers emesos per escoles oficials o per centres privats amb qualificacions homologades internacionalment), com els altres mèrits acadèmic (certificats d'assistència a cursos, seminaris, etc.), com documents acreditatius de l'activitat en empreses o altra experiència pràctica relacionada o rellevant en l'àmbit d'aquesta convocatòria (certificat de serveis prestats, cartes de recomanació, etc.). 

El Departament d'Empresa i Ocupació pot demanar a les persones sol.licitants que aportin informació i documents complementaris.

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

Les sol.licituds presentades s'entenen desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol.licituds.

Puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

La resolució exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el conseller o la consellera conseller d'Empresa i Ocupació i davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, o bé un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Normativa aplicable


data actualització (31/12/2010)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya