Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Subvencions per a acadèmies amb seu central a Catalunya

Informació general


Són subvencions adreçades a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats realitzades durant l'any 2013.Més informació

Entitat responsable


Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

A les acadèmies amb seu central a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art.Termini de la sol·licitud

Data límit per presentar la sol·licitud: 16 de setembre de 2011

Requisits per poder sol·licitar-ho

Les acadèmies han d'estar inscrites en el Registre d'Acadèmies del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Els sol·licitants han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social. Aquest requisit s'acredita mitjançant la subscripció del document de declaració responsable que consta amb el formulari de sol·licitud de la subvenció. La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a la funció de comprovació d'ofici de les dades corresponents.

Fer la sol·licitudQuina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

-  El full de sol·licitud degudament emplenat.

- Descripció detallada de les activitats i treballs programats per desenvolupar durant l'any 2011, fent-hi constar en tot cas, perquè pugui ser objecte de valoració, la informació següent:
 • Activitats generals i activitats específiques programades per l'any 2011.
 • Justificació de la conveniència de les actuacions. Import de la subvenció que es demana.
 • Lloc i dates de realització de les activitats per a les quals es demana la subvenció.
 • Quan les activitats així ho requereixin, determinació del perfil acadèmic de la persona o persones que dirigiran els treballs, redactaran els textos, faran els cursos o presentaran les ponències.
 • El pressupost detallat d'ingressos i despeses de les activitats objecte de la subvenció.
 • Darrer estat dels comptes aprovats de l'entitat.
 • Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració general de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Declaració responsable del beneficiari d'acord amb l'article 92.2.i) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que inclogui:
  Les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada, entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d'administració. Aquestes remuneracions s'han de desglossar per càrrecs, sense que s'hagin d'identificar aquests, en cap cas, nominativament.  En el cas que les remuneracions percebudes siguin públiques, s'ha d'identificar l'enllaç on hi figurin o, en cas de constar en poder d'aquesta Administració, s'haurà d'indicar aquesta circumstància.
  El compromís de donar publicitat a les remuneracions esmentades en la memòria la que acompanya els estat comptables.El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva citada.
  El compliment de les regles establertes pels apartats a), b), c) i d) de l'article 90 bis.
  La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a les quals fa referència aquest punt, a més de ser causa d'exclusió del sol·licitant de la subvenció, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat.
 • Declaració del compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Si escau, les entitats que tinguin 50 treballadors o més han d'adjuntar una declaració expressa segons la qual es dóna ocupació almenys a un 2% dels treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors, o una declaració conforme s'apliquen les mesures alternatives que estableixen i regulen el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, i, en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, el Decret 246/2000, de 24 de juliol.


On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administracióPuc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes,  o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos,  tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Ordre de convocatòria.

Transcorregut un mes des de l'interposició del recurs potestatiu de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptadors des de l'endemà del dia en què s'hagi produït l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que creguin oportú.

Normativa aplicable


data actualització (17/12/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya