Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Subvencions per al foment de la formació en la gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran: rutes, exposicions i activitats de difusió (2009)

Informació general


Els ajuts es destinaran a formar i proporcionar els coneixements i eines necessàries a futurs promotors i gestors d'activitats de difusió literària de l'Alt Pirineu i Aran.Més informació

Entitat responsable


Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

  • A ens locals de l'Alt Pirineu i Aran, per mitjà dels seus càrrecs electes o col·laboradors tècnics que s'hagin inscrit al Curs de gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran: rutes, exposicions i activitats de difusió, organitzat pel Centre d'Art i Natura de Farrera.
  • A les entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a activitats formatives, de recerca, culturals, patrimonials, esportives i de promoció socioeconòmica, que per mitjà dels seus membres s'hagin inscrit al Curs de gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran: rutes, exposicions i activitats de difusió, organitzat pel Centre d'Art i Natura de Farrera.


Termini de la sol·licitud

El termini de presentació és del 13 de maig a l'1 de juny (ambdós inclosos)

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Les sol·licituds s'han de presentar en suport paper mitjançant l'imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la web: www.gencat.cat/ptop o obtenir a la seu de l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran. La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el registre de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, plaça de la Creu, 1, 25620 Tremp, o bé en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

A les sol·licituds, s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) En el cas d'entitats jurídiques sense ànim de lucre, documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'associació, així com el seu caràcter d'entitat sense ànim de lucre.
No és necessària l'aportació d'aquesta documentació, en el cas que l'entitat sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar en el model normalitzat de document clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir l'entitat sol·licitant perquè els aporti en el termini de 15 dies.

b) Certificat justificatiu que la persona proposada per l'entitat sol·licitant és membre d'aquesta.

c) Certificat de l'òrgan de govern pel qual s'acull a la subvenció i es compromet a dur a terme l'actuació subvencionada.

d) Declaració responsable del compliment dels requisits establerts en els articles 32.1 i 32.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de no trobar-se inclòs en cap altre dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Declaració del fet que en aquesta anualitat no s'han rebut altres subvencions pel mateix concepte o, si s'escau, import de la subvenció sol·licitada i/o concedida i l'ens concedent.

g) En el cas que la sol·licitant sigui una empresa de 50 o més treballadors/es, declaració responsable conforme es dóna ocupació a treballadors disminuïts en un percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, o del compliment alternatiu de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat que regula el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

h) Full de dades bancàries.

i) Full d'inscripció del Curs de gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran, en el cas que la persona inscrita en el curs no autoritzi al Centre d'Art i Natura de Farrera a cedir les dades d'aquest document a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

Les declaracions especificades en els apartats d), e), f) i g) ja estan incloses en el model de sol·licitud i la documentació especificada en els apartats b), c) i h) es pot emplenar directament en aquest model de sol·licitud normalitzat, i per tant, si s'utilitza aquest model no cal adjuntar-los.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

Correspon al president de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, a proposta de la Comissió que preveu la base 5.2, la resolució definitiva de les sol·licituds presentades, la qual s'ha d'emetre en el termini de 15 dies a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades, d'acord amb el que preveu l'article 81 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notificarà individualment a l'interessat. La notificació s'ha de cursar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció. Així mateix, se'n donarà trasllat a la Comissió de Cooperació Local.

Puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

La resolució dictada exhaureix la via administrativa, i contra aquesta resolució, en el cas d'entitats sense ànim de lucre, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre la notificació. El recurs s'entén desestimat si transcorre el termini d'un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos següents, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Normativa aplicable


data actualització (18/01/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya