Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya

Informació general


Una línia de subvencions per al període 2013-2014, per a la contractació de tècnics experts en custòdia del territori i per a actuacions de difusió de la custòdia. Tant la contractació com la difusió han de vincular-se a un Programa de custòdia.

S'entén per custòdia del territori el conjunt d'estratègies o tècniques jurídiques a través de les quals s'implica les persones propietàries i usuàries del territori en la conservació i l'ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori.Més informació

Observacions

L'àmbit d'aplicació d'aquests ajuts és:
 •  Amb caràcter preferent, els espais naturals protegits de Catalunya. Aquest àmbit inclou els espais naturals protegits (espais del PEIN inclosos els ENPE o espais naturals de protecció especial, espais de la xarxa Natura 2000 i espais proposats per formar part de la xarxa Natura 2000). Igualment s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquests ajuts les zones humides incloses a l'Inventari de zones humides de Catalunya.
 • Amb menor preferència, l'àmbit d'aplicació també es fa extensiu als terrenys qualificats de no urbanitzables amb valors naturals rellevants pel que fa a la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i que no gaudeixen de protecció a l'empara de la Llei 12/1985, d'espais naturals.
Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquestes bases els programes de custòdia que tinguin com a finalitat la promoció de les activitats pròpies de la gestió silvícola (tales, aclarides, desembosc, etc), així com aquells programes no relacionats amb el patrimoni natural i els centrats en parcs i jardins urbans, ja siguin públics o privats, espais verds i altres espais de tipologia natural però classificats com a sòl urbà o urbanitzable.

Entitat responsable


Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

A associacions i fundacions que tinguin per objecte la gestió i conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 30 de novembre de 2012.

Requisits per poder sol·licitar-ho

Requisits que han de complir:
 • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent (Registre d'associacions i Registre de fundacions del Departament de Justícia).
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • En el cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals al Registre de fundacions.

Fer la sol·licitudQuina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
 • Fotocòpia compulsada del NIF de la persona jurídica sol·licitant. Fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i dels estatuts. Documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
 •  Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels poders a favor del representant de l'associació o fundació que signa la sol·licitud i el seu DNI.
 • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o, si s'escau, de no estar-ne subjecte.
 • Declaració responsable conforme no s'és en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Declaració responsable sobre si s'han demanat i s'han obtingut altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament, amb indicació del programa al qual s'ha acollit i l'entitat concedent. En el cas de no haver sol·licitat altres ajuts, declaració responsable en aquest sentit.
 •  Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web indicada a la convocatòria i a les dependències i adreces previstes a la convocatòria.
 • Memòria descriptiva detallada i justificativa del programa trianual de custòdia signada pel representant legal de l'entitat.


On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 4 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini de 4 mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu.

Normativa aplicable


data actualització (16/11/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya