Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) d'empreses de serveis de control de plagues ambientals i/o per a la indústria alimentària

Les empreses o serveis d'aplicació a tercers o corporatius de plaguicides o desinfectants d'ús ambiental o a la indústria alimentària han d'estar inscrits en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP).

Informació general


Les entitats de control de plagues (empreses, altres entitats jurídiques o bé persones físiques) que realitzen serveis a tercers o corporatius amb plaguicides han d'estar inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP). D'aquesta manera es constitueix un cens d'empreses inscrites que conté informació sobre les dades d'identificació, ubicació i activitats dels establiments i serveis.Més informació

Entitat responsable


Agencia de Salut Pública de Catalunya

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

A entitats (persones físiques o jurídiques) amb domicili social a Catalunya que realitzin l'activitat de serveis d'aplicació a tercers o corporatius de plaguicides o desinfectants d'ús ambiental o d'ús a la indústria alimentària.

Termini de la sol·licitud

Es pot sol.licitar la inscripció en qualsevol moment.

Requisits per poder sol·licitar-ho

1. Dades de l'establiment, entitat o servei: raó social,  NIF, nom comercial, domicili social, telèfon i fax. Altre domicili de l'activitat, si es diferent del social
2. Nom del responsable tècnic
3. Activitat que es desenvoluparà o tipus de servei que es prestarà (emmagatzematge, comercialització, servei corporatiu o serveis a tercers de biocides)
4. Àmbit d'activitat de l'establiment, o del servei, d'acord amb les especificades a l'article 4.1. de la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (ambiental, industria alimentària, fitosanitari, ramader).
5. Tipus de biocides que s'emmagatzemaran, es comercialitzaran i/o s'utilitzaran, d'acord a la classificació que estableix el RD 1054/2002, d'11 d'octubre, sobre comercialització de biocides (tipus, 2, 4, 8, 11, 14, 18 i 19, que es corresponen als actualment inscrits al Registre oficial de biocides de Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad i Consumo amb les seves claus respectives, 00, 20, 40, 90, 80, 100, 10, 30, 50 i les sigles HA, en el seu cas)
6. Classificació de perillositat del biocides, (molt tòxics, tòxics, nocius, corrosius, irritants, sensibilitzants, explosius, comburents, extremadament inflamables, fàcilment inflamables, inflamables, perillosos pel medi ambient, carcinogènics, teratogènics, mutagènics o sense classificar)

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

¿ Sol.licitar la inscripció
¿ Modificar de les dades registrals
¿ Renovar la inscripció
¿ Sol.licitar la baixa del Registre

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

1. Fotocòpia del NIF o CIF del titular de l'entitat.
2. Fotocòpia del NIF de la persona sotasignada que està capacitada per actuar en representació de l'entitat.
3. Si l'entitat és una persona jurídica, cal l'acreditació de la persona física que fa la sol.licitud per actuar en representació de l'entitat (fotocòpia dels poders de representació).
4. Memòria descriptiva de l'activitat de l'entitat:
 Relació  del material i equips adscrits al servei.
 Indicació del local on s'emmagatzemaran els productes biocides.
 Descripció de l'establiment on consti que es compleixen els aspectes indicats als articles 6 i 10 de la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides, incloent un plànol de les instal.lacions
 Si no es sol.licita l'emmagatzematge:
- Contracte amb l'empresa que lloga el magatzem
- Acreditació de la inscripció del local al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (tenint en compte que aquest ha d'estar autoritzat per a una categoria toxicològica igual o superior que la categoria sol.licitada per l'empresa)
5. Document informatiu per a usuaris sobre les mesures de seguretat per a cada tipus de plaguicides.
 En cas de serveis corporatius o a tercers ha de constar com a mínim:
- Nom o raó social de l'empresa o servei (*)
- Número d'inscripció al registre d'establiments i serveis plaguicides (*)
- Superfície, local o gèneres objecte del tractament
- Àrea afectada pel tractament
- Diagnòstic previ (organismes sobre els quals s'efectua el tractament
- Plaguicides que es té previst utilitzar en els tractaments: (*)
- Nom comercial
- Número del registre de biocides de la DGSP del MISACO
- Quantitat de producte aplicar
- Tècniques d'aplicació per a cada plaguicida) (*)
- Mesures de precaució i de  seguretat  que es prendran abans,  durant  i  després del  tractament (*)
- Terminis de seguretat dels plaguicides que es te previst utilitzar (d'acord amb la resolució del registre de biocides del MISACO) (*)
- Data i hora d'inici i d'acabament del tractament (*)
- Nom i signatura del responsable tècnic del tractament i data d'expedició del seu carnet d'aplicador de nivell qualificat (*)
- Nom i signatura del responsable del local
(*) Informació que s'ha de donar a l'usuari abans de fer tractament.

 En cas de comercialització la informació lliurada al client ha de contenir com a mínim:
- Nom o raó social de l'empresa o servei
- Número d'inscripció al registre d'establiments i serveis plaguicides
- Biocides que es comercialitzen:
- Nom comercial
- Número del registre de biocides de la DGSP del MISACO
- Normes de precaució i seguretat en la manipulació del producte
- Nom comprador

6. Acreditació que el personal manipulador de biocides té la capacitació necessària exigida per la normativa vigent. (carnets d'aplicador de nivell bàsic i carnets d'aplicadors de nivell qualificat)
7. Dades del/la responsable tècnic/a de l'activitat, incloent currículum professional i fotocòpia acreditativa de la seva capacitació.
8. Autorització municipal que permeti l'activitat sol.licitada.
9. Acreditació del compliment de la normativa ambiental específica aplicable a l'activitat o servei objecte de la inscripció, si escau.
10. Sol.licitud  de diligència d'obertura del Llibre oficial de moviments biocides, en cas de comercialització o aplicació de preparats plaguicides tòxics o molt tòxics, si escau.
11. Fotocòpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre oficial d'establiments i serveis biocides d'altres comunitats autònomes, si escau.

Taxes

Les previstes en la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2548 del 31.12.97).

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

La resolució d'inscripció s'ha de resoldre en el termini de sis mesos. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi notificat resolució expressa, la sol.licitud s'entendrà estimada.
El document que acredita la inscripció en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)  es tramet per correu al domicili social que apareix a la sol.licitud.

Puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera del Departament de Salut, d'acord amb el que disposa l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que li ha donat la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquesta resolució. En cas d'actuar mitjançant representant, cal que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o per mitjà d'una declaració en una compareixença personal del representat, d'acord amb allò que estableix l'article 32 de la Llei 30/1992, ja esmentada.
El termini màxim per resoldre i notificar el recurs és de tres mesos. Transcorregut l'esmentat termini sense que hagi estat notificada la resolució, haureu d'entendre desestimat el recurs.

Normativa aplicabledata actualització (10/02/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya