Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Subvencions i préstecs per a actuacions de transformació estructural dels sectors estratègics de la indústria a Catalunya

Informació general


L'objecte d'aquesta línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents és finançar actuacions de transformació estructural dels sectors estratègics de la indústria a Catalunya. Qualsevol dels projectes presentats a la línia haurà d'acreditar el compliment de l'objecte regulat en aquest punt, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes que incorporin millores significatives respecte dels existents, o bé incrementant el seu valor afegit, la sostenibilitat o la seguretat, mitjançant la reenginyeria de processos productius amb l'objectiu de millora de l'eficiència, flexibilitat o reducció de l'impacte ambiental, o mitjançant la implantació de sistemes avançats de producció, especialment els que impliquin aplicacions avançades de les TIC i la seva aplicació al llarg de la cadena de valor, i els que són fruit de la recerca industrial i el desenvolupament experimental.Més informació

Entitat responsable


Direcció General d'Indústria

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

 • A empreses, independentment de la seva consideració com a petita, mitjana o gran, de la CCAE-2009 (Decret 137/2008, de 8 de juliol), incloses en els següents grups:
  • 292 (fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, fabricació de remolcs i semiremolcs),
  • 293 (fabricació de  components, peces i accessoris per a vehicles de motor), 
  • 301 (construcció naval), 303 (construcció aeronàutica),
  • 304 (fabricació de vehicles de combat), i classe 3091 (fabricació de motocicletes).
 • A empreses d'altres sectors, sempre i quan es justifiqui el caràcter estratègic dels mateixos, o la concurrència d'especials circumstàncies que aconsellin el foment de l'adopció d'actuacions de transformació estructural, en les línies d'acció que es preveuen en les presents bases reguladores.


Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 21 d'abril de 2010.

Requisits per poder sol·licitar-ho

Els destinataris han de complir els requisits següents:
 • En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels discapacitats (BOE núm. 103, de 30.4.1982), i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).
 • No estar incursos en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998)
 • No haver estat sancionades, durant l'any anterior a la convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Les empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones tenen l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball, d'acord amb la modificació del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents auditats.
 • Disposar d'un establiment operatiu a Catalunya i, inscrit al Registre d'establiments industrials de Catalunya, en cas que sigui preceptiva la inscripció.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació que correspongui.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Amb la sol.licitud s'adjuntarà la documentació següent en original i còpia o bé en còpia compulsada i/o legitimada:
 • Memòria detallada segons el model que es trobarà a la pàgina web, i que inclourà com a mínim:
  -Descripció general de l'empresa
  -Pla de competitivitat
  -Inversió desglossada per actuacions
  -Guanys estimats: vendes, productivitat, ocupació i valor afegit
 • Darrera declaració de l' impost de societats, amb comptes de resultats i balanços.
 • En el cas de gran empresa caldrà aportar un estudi de viabilitat on es demostri que l'ajut suposarà un augment considerable de l'abast del projecte, un augment en l'àmbit d'aplicació, un increment substancial de l' import total invertit i/o una acceleració del ritme d'execució del projecte.
 • Declaració responsable.


On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administracióSancions

A aquests ajuts els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions establert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions , així com l' establert als articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

Normativa aplicable


data actualització (20/01/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya