Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge

  • L’adreça de l’aplicació ha canviat i a partir del 30/06/2017 deixarà de funcionar. El nou enllaç serà:

  • La dirección de la aplicación ha cambiado y a partir del 30/06/2017 dejará de funcionar. El nuevo enlace será:

  • The website address has changed. It will stop working from 30/06/2017. The new link will be:

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/